bijlage(1).sbh.zienswijze.huub.van.heel.Lob  .pdf bijlage(1).sbh.zienswijze.huub.van.heel.Lob  .pdf

https://neetegendevloedgolf.petities.nl/Svp Teken en deel de petitie!

Onlangs is de Stichting Belangenbehartiging inzake Hoogwaterbescherming Milsbeek, Middelaar,Ottersum, Plasmolen en Ven-Zelderheide opgericht.


De Stichting Belangenbehartiging Hoogwaterbescherming (hierna genoemd SBH of ‘de Stichting’) is voortgevloeid uit het burgerinitiatief ‘Nee tegen de Vloedgolf!’.SBH behartigt de collectieve en individuele belangen van inwoners,agrariërs en ondernemers in het gebied dat de dorpen Milsbeek, Middelaar, Ottersum, Plasmolen, Ven-Zelderheide omvat en het bijbehorende buitengebied (van overheidswege tegenwoordig ook wel aangeduid als ‘Lob van Gennep’).

De Stichting is ingeschreven bij de KvK onder nummer 77446445, alwaar u ook de statuten kunt inzien.

ZIENSWIJZE


Op 20 april  2020 hebben drs. Bert Jurgens, Hans Korsten en Hans-Peter Willers MBA namens de Stichting een zienswijze op de Notitie Reikwijdte en Detailniveau (NRD) ‘LobvanGennep’ ingediend. Deze zienswijze namens SBH - met de 2 bijlagen - kunt u hier bekijken.


 

sbh.zienswijze.nrd.2020.04.20 .pdf

SBH

bijlage(1).sbh.zienswijze.huub.van.heel.Lob  .pdf

Bijlage 1

bijlage(2).zienswijze.technische.groep.Overloop-opslag Maaswater_3.2_def..pdf

Bijlage 2

Zienswijze

Wie zijn wij?

Waar gaat het om?

aWaar gaat het om?

ar gaat het om?

EN NU?

Nieuws!

Contact

Klik hier voor meer info over het doel en de middelen van SBH

De

stichting

3 Bijlagen

Brief van SBH en VLO (Verontruste Lob Ondernemers) aan de Minister

bijlage(1).sbh.zienswijze.huub.van.heel.Lob definitief.pdf

11-6-2020  ‘Lob of flop’

Bert Jurgens, geïnterviewd door Gennep News

Klik op afbeelding

Klik op afbeelding

beleidsuitwerking-rivierbed-maasvallei-en-vka-thorn-wessem.pdf Info uitwisseling Raadsleden Mook Middelaar  dd 11 mei 2020.pdf

SBH stuurde op 11 mei 2020 deze brief met bijlagen aan College en raadsleden van Mook en Middelaar  

Zienswijze NRD LvG 2.0 def 200320_ondertekend.pdf

Bijlage 1

Info uitwisseling College Mook Middelaar  dd 11 mei 2020.pdf Overloop-opslag Maaswater_3.2.pdf

Bijlage 2

persbericht.sbh.2020.05.07.pdf Mail bij Persbericht vanuit SBH mei 2020.pdf

De stichting (SBH) heeft op 7 mei ook een mail met persbericht verzonden aan de schrijvende pers met kopie aan het College en de Raad van de Gemeente Gennep, inzake de gemeentelijke antwoorden op de vragen van D’66 over het project ‘Lob van Gennep’.

persbericht

mail

sbh.zienswijze.nrd.2020.04.20.definitief.pdf bijlage(2).zienswijze.technische.groep.Overloop-opslag Maaswater_3.2_def.pdf College koester onze Democratie 16-5.pdf

17 mei 2020: Brief van de stichting (SBH) aan o.a. de stuurgroep inzake de Milieu Effect Rapportage project ‘Lob van Gennep’, gericht aan:

Algemene Besturen van het Waterschap Limburg en van het Waterschap AA en Maas;
Provinciale Staten van Limburg, Brabant en Gelderland;
Colleges van Gedeputeerde Staten van Limburg, Brabant en Gelderland;
Colleges van B&W van Gennep en Mook en Middelaar;
Gemeenteraden van Gennep en van Mook en Middelaar;
De Stuurgroep Lob van Gennep;
De MER-commissie.


16-5-20 Coll. M&M

29-5-2020 In de Commissievergadering van de provincie Limburg vond men onderwaterzetting van 5 Limburgse dorpen toch niet zo’n goed idee!  

B&W M&M en Raad 5-5-20  .pdf

18 juni 2020 schreef minister Van Nieuwenhuizen een brief aan de Tweede Kamer, waarin zij de beslissing aankondigt dat de wettelijke status van rivierbedding voor het Limburs binnendijks gebied  straks komt te vervallen, dus ook voor “Lob van Gennep”.  De minister meent namelijk dat iedereen langs de Maas recht heeft op gemoedsrust en leefbaarheid. De gemeentes hier brengen het bericht met vreugde omdat men meent straks minder beperkingen te krijgen voor uitbreidingen…Helaas blijft het hier (en in Thorn Wessen) toch waterberging in het kader van het integrale Maassysteem.


Die wettelijke status van rivierbedding (1996) vervalt. Die status die zo belangrijk was voor de projectgroep ‘Lob Van Gennep’ omdat de zogenaamde ‘waterbergende functie”, eraan verbonden was, die functie die zo nodig moest worden verbeterd.

MAAR de waterbergende functie is van de status losgekoppeld en blijft!

 


Brief van de minister aan de 2e Kamer

SBH en VLO hebben aan de Minister naar aanleiding hiervan op 29 juni een brief geschreven, met kopie aan de colleges en raadsleden van de betrokken gemeentes. Er is een ontvangstbevestinging vanuit het ministerie

brief aan minister.2020.06.28.pdf


6 juli 2020 schreef SBH een brief aan de Gemeente Gennep, met een zienswijze ten aanzien van woningbouw in het gebied. Dit naar aanleiding van een misverstand dat was ontstaan door een artikel in de Gelderlander over een bouwproject in Ven-Zelderheide. In dit artikel werd abusievelijk de indruk gewekt dat de stichting tegen woningbouw in het gebied zou zijn. Dit is dus niet het geval, de stichting wees er slechts op dat er volledige en heldere informatie moet zijn voor toekomstige bewoners als het gaat om de ‘waterbergingsfunctie’ van het gebied.8 sept. 2020 kwam het antwoord

zienswijze Antoniusstraat VZ.college.gennep.2020.07.05.pdf

5-5-20 aan Coll.en Raad M&M  

Met ingang van 21 aug. 2020 maakt Rene Dirks deel uit van het stichtingsbestuur in de functie van secretaris

091459.PDF reactie.sbh.zienswijze.pdf

Het gaat er SBH in dit geval alleen om dat de Gemeente Gennep haar toekomstige kopers en huurders er voortaan heel duidelijk op wijst dat  het gebied is aangewezen als waterberging. Voor schade door opzettelijke onderwaterzetting kan men zich niet verzekeren en er is van te voren van overheidswege niets voor geregeld. Er zal achteraf hooguit sprake kunnen zijn van  een tegemoetkoming in de schade.(Zoals men dat ook in Groningen heeft geregeld)

Stichting Belangenbehartiging inzake Hoogwaterbescherming Milsbeek, Middelaar,

Ottersum, Plasmolen en Ven-Zelderheide