Wie zijn wij?


EN NU?

Nieuws!

Steun ons!

En nu??!

Wij als medebewoners van de zogenoemde ‘Lob’ van Gennep, verenigd in het burgerinitiatief “Neetegendevloedgolf” willen dat de opties met de ‘schuif’ onmiddellijk van tafel worden geveegd !!

                          

In het heden is de Maas ter hoogte van Gennep ongeveer 150 meter breed en met uiterwaarden erbij 1 kilometer (Zie o.a. Het boek “Het koningsven” 2017). Ons gebied aan te duiden als ‘van oudsher rivierbedding van de Maas’ is in feite incorrect en stellen dat we hier nu in de bedding van de Maas wonen dus ook.

De kans op overstroming is er echter altijd, zoals bijna overal langs de Maas, MAAR we hebben het nu hier wel over een al eeuwenlang bewoond gebied….en de kans op een natuurlijke overstroming heeft in het meer recente verleden ook nog geen enkel(e) overheid/gemeentebestuur belemmerd om de dorpen flink uit te breiden.


Er zijn na de overstromingen in 1993 en 1995 ter bescherming ook nog dijken aangelegd, aanvankelijk nooddijken, die later officieel tot primaire dijken werden. Dijken die trouwens al langer niet meer voldeden aan de oude (t/m2016 geldende) wettelijke normen: Eind 2019 zal het dijktracé tussen Gennep en Mook pas voldoen aan die oude wettelijke norm, muv een stuk bij Ven-Zelderheide, dat zou in 2020 nog worden verhoogd. Over een deel van de dijk (400 m) bij Milsbeek zit een verlaagde drempel (ca. 30 cm.) Vlgs de heer Toirkens van het Waterschap wordt daar de 1/250 beschermingsnorm toch bereikt door andere maatregelen. Waarom dat zo moest is ons onbekend.

   

Met de huidige veelbesproken ‘lobplannen’  moet de bescherming dus alweer worden aangepast aan de ‘nieuwe’ wettelijke norm (die beschreven staat in de Waterwet van januari 2017).


EN TOEN WERD  EEN “LOB VAN GENNEP” GEBOREN!, ergens in Nederland, op een tekentafel.  

Men heeft het nu in de gepresenteerde plannen over een ‘lob’ van Gennep als een handige lege kuil en men toont daarbij prachtige luchtfoto’s van een groot, groen, vrijwel leeg gebied. Als men dat gebied als waterberging inzet dan scheelt dat wel 16-12 cm stroomafwaarts!! En dan hoeven ze dus verderop (richting Den Bosch-Biesbosch) geen of minder dijken te verzwaren!  Dat scheelt veel geld en moeite.


Delen van het gebied tussen Ven-Zelderheide en Mook hebben weliswaar altijd een kans op overstroming van de Maas/Niers (en ook van kwelwater vanaf de stuwwal), en dat weten de bewoners ook wel, maar in de laatste decennia meende men inzake overstromingsgevaar te kunnen vertrouwen op bescherming van overheidswege. Zoals ook in de wet is verankerd, iedereen heeft recht op dezelfde basale bescherming bij overstromingen en Rijkswaterstaat streeft immers naar droge voeten voor alle burgers.


Een natuurlijke overstroming is één ding…, maar om ons woongebied  ACTIEF in te willen zetten als een waterberging is een heel ander verhaal!

Op TV zie je de drama’s van wereldwijde overstromingen, maar hier in Nederland regelt de overheid de watersnood straks zelf?

En waarvoor? Wat is de NOODZAAK van een dergelijke (on)menselijke ingreep?? Stroomafwaarts gaat die 16-12 cm waterstandsverlaging echt geen levens redden! Bovendien kan men stroomafwaarts langs de bedijkte Maas op bepaalde trajecten ook extra maatregelen nemen. Er is dus helemaal geen noodzaak om een bewoond gebied (ons woongebied) opzettelijk onder water te zetten.

Maar waarom is men dan toch zo gebrand op die schuif? Is het een uitruiltje? Besparing van moeite?, omdat er dan verder stroomafwaarts minder of geen dijkverzwaring nodig zou zijn? Het zou ook nog een ordinaire geldkwestie kunnen zijn. De schade aan ons gebied zou dan wel in de vele miljarden gaan lopen, maar de schade als gevolg van opzettelijke onderwaterzetting wordt immers toch niet vergoed. Dan zou er mogelijk - en waarschijnlijk met heel veel moeite - bij wet slechts een tegemoetkoming volgen.

Daarover staat van tevoren echter niets vast. Dat leerden de mijnschades in Limburg ons en “Groningen” leert (klik HIER) ons dat tot op de dag van vandaag.


Een schuif bij de ‘lob’ zal het gebied op papier misschien ietsje langer beschermen, maar als het er echt op aan komt en een schuif wordt gebruikt krijgen de bewoners in de ‘lob’ van Gennep juist geen enkele bescherming meer tegen het water: Alle bescherming valt dan namelijk in één klap helemaal weg.

Bewuste onderwaterzetting van een bewoond gebied kun je als overheid in een beschaafd land gewoon niet maken! Bewoners hebben hier ook recht op de wettelijke-norm-bescherming tegen wateroverlast en zelfs dan zouden we hier eens in de zoveel tijd natte voeten kunnen krijgen, alleen al door het kwelwater vanaf de stuwwal!, vanaf de andere kant dus.

De overheid ruilt hier in feite burgers uit. Burgers worden zelfs tegen elkaar opgezet. Het kan toch niet zo zijn dat men van overheidswege - als het water echt heel hoog komt - gewoon even een schuif opent om vijf dorpen onder water te zetten. Wie verzint er zoiets?


‘NeetegendeVloedgolf’ vindt ook de optie met binnendijken, kleinere waterberging en schuif  niet acceptabel.

In het begin was er bij deze optie een vaste wettelijk verhoogde drempel gepland (zoals nog in de MIRT-rapportage stond). Maar later stond hier opeens ook een regelbare inlaat genoemd, oftewel een schuif. Weer later stond er weer bij een ‘betere bescherming van de dorpskernen’ door binnendijken zou door een schuif overigens weer teniet worden gedaan.

Waar gaat het om?

Burgerinitiatief ‘Nee Tegen De Vloedgolf’ heeft inmiddels  een andere optievariant ingediend op basis van bovenstaande  

Wij vragen in ieder geval alle betrokken overheidsinstanties met klem te kiezen voor een schuifloos plan dat voorziet in gelijke bescherming en gelijke risico’s voor alle burgers. Alleen zo’n plan zal kunnen rekenen op een breed draagvlak. Wij willen volledige, objectieve en transparante voorlichting van de samenwerkende instanties binnen het project‘ Lob van Gennep’.


WAT KUNT U ALS INWONER DOEN?

Tegen alle inwoners die zich ook zorgen maken zeggen we:

Laat van u horen! Maak uw mening kenbaar richting ‘Lob van Gennepen ook naar de mensen die u vertegenwoordigen in UW GEMEENTE.

Teken de petitie, hetzij online, https://neetegendevloedgolf.petities.nl/

hetzij op handtekeninglijsten, die op verschillende plaatsen in de dorpen liggen:

De Spar in Milsbeek

De Kroon Flowers in Milsbeek

Garage/tankstation V.d. Berg in Plasmolen

Tankstation/gasvulstation/shop Fransman in Ven-Zelderheide

De PLUS in Mook

Pizzeria Grillroom Cafetaria de Klok Ven-Zelderheide

Supermarkt Weijers Ven-Zelderheide

MFC de Uitkomst Ven-Zelderheide

Kapsalon Mariska Ven-Zelderheide

cafe de Pub Ottersum

Alles voor uw huisdier Bert Janssen Ottersum

Cafetaria Buitenzicht Gennep

Boerderij winkel ten Haaf Bredeweg 40 Ottersum

Bloemenzaak Van Riet Gennep

De Huiskamer Ven-Zelderheide

 


Belangrijk:Laat u niet afschepen met mooie verhalen over ‘meer waterveiligheid’ in de ‘lob’ met die schuif in de dijk of over ‘een veel veiliger situatie in Brabant’, of over alle ‘geweldige meekoppelkansen’ waar de twee gemeentes mee zwaaien. We hebben als bewoners namelijk niets aan nieuwbouw, bedrijfsuitbreidingen, een groene boulevard, ‘verblijfplaatsen op markante plekken’ en nog meer recreanten, als we aan het eind van het liedje alsnog en met opzet onder water worden gezet door onze eigen overheid.

 

Contact

Er zijn inmiddels meerdere optievarianten ingediend door ‘lob’bewoners.  Deze worden  door het Lobteam verder uitgewerkt.

https://neetegendevloedgolf.petities.nl/Svp Teken en deel onze petitie!

Klik op: