Waar gaat het om?

Wie

zijn wij?

EN NU?

Nieuws!

 De Stichting


Contact

De overheidsplannen (van de stuurgroep ‘Lob van Gennep’ worden gepresenteerd door de projectgroep ‘Lob van Gennep’*

 

De stuurgroep heeft zichzelf een drieledig doel gesteld:

  1. Verbetering hoogwaterbescherming ‘Lob’ van Gennep
  2. Verbetering waterbergende werking ‘Lob’ van Gennep
  3. Verbetering van de ruimtelijke kwaliteit van het gebied (de zgn ‘meekoppelkansen’)

 

https://neetegendevloedgolf.petities.nl/Svp Teken en deel onze petitie!

Het was natuurlijk wel vreemd dat de overheid speciaal in dit gebied een dergelijke kostbare en langdurige campagne op touw zette om de mensen te vertellen dat het hier ‘veel veiliger’  zou gaan worden. Elders gebeurt dat immers niet, maar de aap kwam snel uit de mouw!

De stuurgroep (bestaande uit vertegenwoordigers van ministerie, rijkswaterstaat, de betrokken provincies, waterschappen en gemeentes) bleek wel DRIE doelstellingen voor dit gebied te hebben (zie hierboven), maar heel het informatiecircus bleek in feite te gaan over doelstelling 2!

(Doelstelling 3 gaat over voordeeltjes voor de gemeentes, de zgn. ‘meekoppelkansen’ in samenhang met doelstelling 2).


Er kwam een website en een facebookpagina en vervolgens werden in de dorpen ,Middelaar, Plasmolen, Milsbeek, Ottersum en Ven-Zelderheide,  informatieavonden, omgevingswerkgroepen, inloopmiddagen, keukentafelgesprekken en inmiddels zelfs ‘werkateliers’ georganiseerd. Er vielen informatiekranten in de brievenbus, er kwamen filmpjes en animaties.


De vanzelfsprekendheid, de logica van het waterbergingsplan probeerde men aan te tonen door te vertellen dat ons gebied al ‘van oudsher’( d.w.z. sinds de voorlaatste ijstijd)  tot de bedding van de Maas zou behoren. Een geologisch-historische onjuistheid. Tevens wees men er op dat ons gebied ‘juridisch’ tot de winterbedding van de Maas behoort. Alsof dat een onoverkomelijk feit zou zijn! Als men ons hele woongebied bij overheidsbesluit tot winterbedding kon verklaren, dan zou  men - door voortschrijdend inzicht - dat besluit ook weer terug kunnen draaien.


Voor de inrichting van ons woongebied als waterberging werden verschillende opties gepresenteerd, die in de loop van 2019 aan verandering onderhevig waren, maar de enige die stand hield was


‘de regelbare waterinlaat’, in de volksmond ‘de schuif’ genoemd.


De projectgroep vertelde dat waterberging alhier noodzakelijk was voor de veiligheid stroomafwaarts, regio Den Bosch was immers veel dichter bevolkt.

Uit de eigen MIRT-rapporten bleek echter dat die zgn noodzaak eerder een keuze was: Men zou door onze dorpen als waterberging te gebruiken, stroomafwaarts ‘minder of zelfs geen dijkwerkzaamheden hoeven te verrichten’, dus een besparing van kosten en moeite, en men kon over een afstand van ca. 20 km van de totaal 200, ‘bijzonder dijklandschap’ behouden. Dat laatste had te maken met een verspreide 20 km aan dijkhuisjes, die zonder dijkverhoging/verzwaring/ verlegging hun oorspronkelijke band met de rivier konden behouden.

Tot zover dus de ‘noodzaak’. Er zijn geen mensenlevens mee gemoeid, en voor droge voeten zou men daar zelf ook nog maatregelen kunnen nemen.


Dit is niet goed gevallen bij de bewoners hier, er kwamen veel vragen en protesten, er is een petitie gestart en een handtekeningenactie (online en op papier) in de dorpen, maar de projectgroep blijft vasthouden aan de waterberging, ook de eigen gemeentes, maar misschien wentelen die laatsten zich al in de zgn ‘meekoppelkansen’. De meeste politieke partijen houden zich angstvallig stil op het gemeentelijk pluche.

De projectgroep moest het over een andere boeg gooien om een groot draagvlak te krijgen voor de inrichting als waterberging, maar ook als het ging over hun eigen overduidelijke voorkeur: De SCHUIF.

Dus kwam men met het verhaal dat het met een schuif heel erg veilig zou zijn, veel en veel veiliger zelfs dan wettelijke normdijken. De schuif zou hoger zijn dan de normdijken dus het water langer tegenhouden. De normdijken hebben hier nu een statistische overstromingskans van 1/250 jaar en dat zou straks - conform de laatste waterwet van 2017- 1/300 jaar moeten worden. MAAR, met een schuif in de dijk zouden we hier nog veel veiliger zijn!


Het is onzin om te beweren dat een schuif veiliger zou zijn dan de wettelijke normdijken. De overstromingskans heeft alleen te maken met de hoogte en de stevigheid van de dijken, maar een schuif zou er alleen komen om op zeker moment open te kunnen zetten en nergens anders voor.


De projectgroep laat de bewoners ‘meedenken’ en ideeën inbrengen. Zo wordt de suggestie gewekt dat de bewoners invloed hebben op de uiteindelijke gang van zaken. Helaas blijkt dat de projectgroep vooral gericht is  het verbeteren van de waterbergende functie van onze dorpen en op het creëren van een groot draagvlak voor hun eigen favoriete oplossing: De schuif. En daarvoor haalt men alles uit de kast: Eerst noemde men een overstromingskans van wel eens in de 1000 jaar in geval van een schuif, en recent werd dat zelfs opgekrikt  tot eens in de 3000 jaar!

Ja, totdat ie open gaat natuurlijk. Dan hebben we een complete dijkdoorbraak op last van de overheid.


Klik hier voor meer info over de gang van zaken tot dusver.

Waar gaat het om?


Het gaat om een gebied van circa 20 km2, gelegen tussen Gennep en Mook, dat de overheid wil inzetten om bij hoogwater actief water in te bergen. Na de overstromingen in de jaren ’90 is men in Limburg aan de slag gegaan om de overstromingskansen langs de Maas op allerlei manieren te verkleinen. Tussen Gennep en Mook, dijkvak 54, kwamen eerst nooddijken, die later permanent werden, en uiteindelijk werden verhoogd. Sinds 2019 zijn wij hier beschermd door dijken, volgens de landelijke wettelijke minimale norm.(d.w.z. nog volgens de vorige landelijke wettelijke norm.).

In het kader van de landelijk project ‘Ruimte voor de rivier’ (-2018) kwam iemand op het idee dat ons woongebied ideaal zou zijn om een hoogwaterpiek te parkeren.

De bedding van de Maas werd op papier weer eens aangepast. En zo kwam het dat onze dorpen - op papier dus - in de winterbedding van de Maas kwamen te liggen, dus eigenlijk op de bodem van de Maas. De toenmalige verantwoordelijke minister zette er een krabbeltje onder en daarmee was het een ‘juridisch’ feit. De projectnaam ‘Lob van Gennep’was geboren!

Veel ruchtbaarheid is er niet aan gegeven. De gemeentes gingen gewoon door met het afgeven van vergunningen voor bouw, verbouw, uitbreiding ‘in de winterbedding’ van de Maas en ook makelaars waren er niet mee bezig (dit blijkt nu dus heel vervelende gevolgen te hebben voor mensen die hier na 1996 een huis hebben gebouwd of gekocht).


Er leek niet veel aan de hand, tot mei 2019. Toen verscheen er hier een heuse projectgroep op het toneel die de bewoners uit naam van de ‘stuurgroep Lob van Gennep’ kwam vertellen over de overheidsplannen met betrekking tot de waterveiligheid van hun woongebied: Het moest hier een stuk veiliger worden! !  En daar zeiden de bewoners hier uiteraard geen nee tegen…

NTDV wil WETTELIJKE NORMDIJKEN en GEEN INRICHTING ALS WATERBERGINGSGEBIED. Dat laatste is namelijk essentieel. Wij vinden het absoluut niet kunnen om een bewoond gebied  met 5 dorpen  -zonder noodzaak- opzettelijk onder water te willen zetten!

Lees hier verder: Het door NeetegendeVloedgolf ingediende alternatief


Klik hier voor LINKS naar officiële stukken