Burgerinitiatief NTDV is voor:


WETTELIJKE NORMDIJKEN en WETTELIJKE HOOGTE VAN DE VASTE DREMPEL  (ZONDER INRICHTING ALS WATERBERGINGSGEBIED), dus

bescherming in het gebied conform wettelijke norm. De dijkversterking op hoogte en sterkte brengen van de bestaande dijken van dijktraject 54-1 conform de nieuwe norm (maximaal toelaatbare ondergrens van 1:300 overstromingskans). Ook de huidige aanwezige verlaging in de N271 bij de Bloemenstraat in Milsbeek dient op wettelijke hoogte te worden gebracht.


Toelichting:

NTDV is van mening dat bescherming tegen hoogwater voor alle burgers te allen tijde het uitgangspunt moet zijn. De wet is daar duidelijk over. Het hele gebied tussen Gennep, Mook en de stuwwal (door stuurgroep lobvangennep  aangeduid met de projectnaam ‘lob van Gennep’) is van overheidswege in de laatste 2 decennia door overheidsinstanties al gemakshalve aangeduid en ingetekend als ‘de rivierbedding’ c.q. winterbed van de Maas en later in de Beleidsregels Grote Rivieren aangewezen als ‘waterberging’. Dit laatste zou dan nodig zijn om stroomafwaarts richting Den Bosch-Biesbosch enige waterstandsverlaging (12-16 cm) te verkrijgen, waardoor langs de bedijkte Maas stroomafwaarts minder of geen dijkverhogingen hoeven plaats te vinden. Dat is duidelijk geworden in de rapportages. U omschrijft het zelf heel helder in uw onderzoeksrapport:

    

“De Lob van Gennep zorgt stroomafwaarts voor een waterstandsdaling langs de gehele Bedijkte Maas: dit leidt tot het vermijden of beperken van ingrepen aan ruimtelijk bijzondere dijktrajecten en daarmee tot het borgen van landschappelijke en ruimtelijke kwaliteiten aan de Bedijkte Maas. De waterstandsdaling leidt tot minder dijkverhogingen en daarmee tot minder dijkversterkingskosten.”

    

Wij als burgerinitiatief Nee tegen de Vloedgolf zijn van mening dat het in een beschaafd land niet zo kan zijn dat men van overheidswege meent een bewoond gebied met vijf dorpen en prachtige natuur - als puntje bij paaltje komt - gewoon onder water te moeten kunnen zetten, om kosten te kunnen besparen en in een ander gebied  ‘landschappelijke en ruimtelijke kwaliteiten’ te borgen. Nederland is niet bepaald een arm land en staat wereldwijd bekend om zijn watermanagement, en dan - in eigen land - komen met zo’n draconische maatregel waarbij huis en haard van ruim 7000 mensen, als het er echt op aan komt, moedwillig van staatswege opgeofferd worden. Want daar komt het in feite op neer. Het menselijk aspect is hier totaal uit het oog verloren.

Voor iedereen gelijke bescherming! Niemand hoeft hier in dit beschaafde land van huis en haard te worden verdreven, en zeker niet door de eigen overheid. Die zou ons daar juist voor moeten behoeden! Natte voeten kan men eens in de zoveel tijd hebben langs de Maas, maar dan ook allemaal, alle mensen die langs de Maas wonen hebben recht op natte voeten, ook bij Den Bosch.


Met vriendelijke groet,


Hans Korsten, namens het burgerinitiatief ‘Nee tegen de vloedgolf’   


Aan de Stuurgroep Lob van Gennep

info@lobvangennep.nl


 11 september, 2019


TERUG