En Harm vervolgt:


“Op verzoek van verschillende mensen heb ik wat zaken met betrekking tot de “lob van Gennep” op een rijtje gezet. De diverse afbeeldingen heb ik in eerdere bijdragen al op facebook gezet.

De informatie welke ik verzameld heb en hier toon komt uit verschillende publieke bronnen en ik geef vervolgens mijn interpretatie. Indien er mensen zijn, die het beter weten, of die opmerkingen hebben, laat dat dan aub weten.


De “LOB”

Tot in de jaren na 1993/1995 had nog niemand van de “lob van Gennep” gehoord. Ik heb het op delpher nagezocht en tot 1995 wordt geen enkele keer “lob van Gennep” genoemd. En de database van delpher beslaat meer dan 100 miljoen pagina’s uit kranten en tijdschriften. De zogenaamde ‘lob’ is dan dus van later datum en bestond tot 1995 niet.


Wat het gebied zelf betreft: Anders dan dat de overheid, de projectgroep en zelfs de wethouder van Gennep aangeeft, is het gebied geen natuurlijk onderdeel van het stroomgebied van de Maas en is ook niet laag gelegen. Dit kan aangetoond worden met een aantal zaken:

• In de Rivierenwet, die tot 1998 gold, zijn kaarten opgenomen die het stroomgebied en de beddingen van de grote rivieren aangeven. Het gebied valt daar duidelijk buiten.

• Rijkswaterstaat heeft de verschillende grote overstromingen vanaf 1800  in kaart gebracht. Op die kaarten is duidelijk te zien dat het gebied niet overstroomd is. Dit in tegenstelling tot grote gebieden aan de Brabantse kant van de Maas, vanaf Beugen noordwaarts. Wel zijn de oude stadskern van Gennep en ook het oudste gedeelte van Ottersum in 1926 overstroomd ook in 1993 waren die plaatsen bedreigd, maar het grootste gedeelte van het gebied bleef gewoon droog.


Na de watersnood van 1993 en 1995 is er iets veranderd. Hoogwaterveiligheid kwam opnieuw meer onder de aandacht en het concept ‘ruimte voor de rivier’ werd ontwikkeld. In 1998 kwam er de Waterwet, die de vorige Rivierenwet en een aantal andere wetten verving. En daar verscheen ineens een “lob van Gennep” voor water-retentie. Dat had tot gevolg dat het gebied (grotendeels) ineens tot rivierbedding benoemd werd.


Ik vraag me dan af waarom (blijkbaar) niemand in het gemeentebestuur, politiek of ambtenarenapparaat van Gennep overeind geschoten is en aan de bel getrokken heeft, dat hier een toch wel belangwekkende ontwikkeling gaande was met grote consequenties voor de gemeente Gennep en haar inwoners. Want omdat het gebied ineens tot retentiegebied verklaard werd, ontstonden daardoor grote beperkingen in de bouw- en ontwikkelmogelijkheden.


Volgens de wet woonden we met zijn allen ineens in een rivierbedding. Dit had ook grote gevolgen voor de financiële gevolgen van een eventuele overstroming, omdat de overheid de stelregel gedefiniëerd had “eigen schuld, dikke bult”.


Zo schrijft VVD minister Sybilla Dekker in haar “Beleidsbrief Beleidslijn grote rivieren” in 2006:

“Veiligheid en schade De beleidslijn gaat uit van een eigen risico en verantwoordelijkheid ten aanzien van ontstane schade door hoog water aan activiteiten in het rivierbed. Initiatiefnemers in het rivierbed zijn zelf aansprakelijk voor schade en zelf verantwoordelijk voor het nemen van maatregelen om zich tegen potentiële schade te beschermen. Dit principe geldt al langer. In voorgaande jaren is dit soms onvoldoende expliciet aangegeven. Voor een gebruiker van het rivierbed zal het dan ook voortaan niet mogelijk zijn om aanspraak te maken op een vergoeding uit de Wet tegemoetkoming schade (Wts). Bij hoogwater is er in het buitendijkse gebied immers geen sprake is van een ramp.”Hoe kom men aan een LOB?


Intrigerende vraag, die me toch wel bezig houdt. Als u op de Actuele Hoogte Kaart van Nederland kijkt kunt u de hoogteprofielen van heel Nederland bekijken en ook bv de hoogtes in de lob vergelijken met de hoogte van het landschap aan de overzijde van de Maas. Zo laag ligt die lob helemaal niet, behoudens bij Middelaar en behoudens een geul midden op de lob.


Maar nog interessanter is om eens terug te kijken in de tijd naar een aantal grote overstromingen van de afgelopen 200 jaar die Rijkswaterstaat in kaart heeft gebracht. Dan zou toch moeten blijken dat die lob een grote watermassa was, vanwege de gestelde lage ligging.(met dank aan Goof)


Maar tot mijn verbazing bleek iets heel anders: Bij al die overstromingen is de lob droog gebleven (muv gebied Middelaar) en in tegenstelling tot het gebied aan de overzijde van de Maas. Wel zijn de oude kern van Gennep en Ottersum in 1926 overstroomd, maar ook toen was veruit het grootste gedeelte van de lob droog volgens de kaarten van Rijkswaterstaat. 1926 is waarschijnlijk wel het beste voorbeeld. Kijk maar eens naar die overstromings-tekening.


Uit welke hoed is dan in de 90-er jaren die lob getoverd? Omdat daar nog(!) geen dijken waren aangebracht?????


Bijgevoegd een aantal kaarten van die overstromingen, van 1809, 1861, 1920, 1926 en tenslotte 1993.overstroming 1861.jpeg

Betoog van Harm Teunissen uit Gennep

overstroming 1809.jpg Overstroming 1920.jpeg overstroming 1926.jpeg 1993 - 2.jpg 1993.jpg

1809

1861

1920

1926

1993

Werkelijk tenenkrullend

Dat die werkgroep van de ‘lobvangennep’ op hun internet-pagina maar blijft "doordrammen" over laag gelegen gebied, rivierbedding enzovoorts!

Ik las de "historisch juridische vastlegging" op hun website, waar alweer/nog steeds onwaarheden worden verteld.
Er staat: "Rivierenwet van 9 november 1908: In artikel 3 par. 2 wordt het winterbed gedefinieerd: De oppervlakte tussen het zomerbed en de buitenkruinlijn van de hoog water kerende dijken en, waar deze niet bestaat, tussen het zomerbed en de hoge gronden, die het water bij de hoogste stand keren (…) Het gebied van de ‘Lob van Gennep’, met als begrenzing van de hoge gronden zoals de stuwwal, behoorde dus tot de rivier de Maas."

En dat is dus een leugen, want de kaart op bijlage X, zoals gepubliceerd in de Staatscourant van 1916, is ingetekend waar die hoge gronden liggen en dat is NIET bij de stuwwal (Rijkswald). De term "lob" is ook nooit, maar dan ook nooit gebruikt tot 1996 toen "ruimte voor de rivier" verzonnen is.

Dat weten ze zelf ook donders goed, want daar komt die datum van 16 april 1996 vandaan en daarom zijn bouwwerken van voor die tijd ook niet uitgesloten van schadevergoeding (zeggen ze ook zelf op hun website).

Ik voeg de kaart uit 1916 nog maar een keer bij: er is GEEN lob. ALLE kernen en vrijwel het gehele gebied zijn gewoon hartstikke droog. Het water komt tot aan de Kleineweg en tot aan de Nijmeegseweg. Enkel het Niersdal, het gebied tussen Middelaar en Mook en West Gennep zijn daar ingekleurd als "rivierbedding". Voor de rest: DROOG!
En na 1916 heeft de kern Gennep ook nog dijken gekregen, zodat Gennep feitelijk bedijkt is (maar toch anno 2019 als rivierbedding is ingetekend). Je vraagt je af wat voor een koekenbakkers die kaartenmakers zijn.

Ik begrijp het eerlijk gezegd ook helemaal niet. Waarom rivierbedding of waterbedding überhaupt noemen. Het is volstrekt irrelevant voor het project. Het gebied krijgt dijken volgens de wettelijke eisen en wordt het water hoger dan is er een overstroming, hoe het gebied ook heet. De naam doet niet ter zake en is ook volstrekt irrelevant voor het project.

De benaming heeft enkel gevolgen voor bouwmogelijkheden (maar waarvoor de kernen weer vrijgesteld zijn) en voor schadevergoeding bij overstroming en juist dit aspect zou wel aangepakt moeten worden. (los van het project ‘lob van Gennep’).

Voortzetting van de huidige aanpak is voortgaan op een heilloze weg. Bovendien wordt een grote groep mensen volstrekt onnodig voor het hoofd gestoten en gebruskeerd.

En als gezegd het onderwerp schadevergoeding bij overstroming zou op de agenda moeten. Omdat het in de lob en in Gennep blijkbaar niet opgevallen is dat het gebied ineens tot rivierbedding verklaard werd met alle gevolgen van dien voor bouwbeperkingen en mogelijke schadevergoeding wil nog niet zeggen dat dit niet weer rechtgezet zou moeten kunnen. Maar deze discussie staat los van het project van de lob van Gennep en betreft eveneens de kern Gennep, maar ook bv Heijen.


En Harm gaat door!

TERUG

Harm zocht verder: