Maandagavond (2-9-19) was de informatie-avond van Lob van Gennep in de Uitkomst in Ven-Zelderheide.

Dat was een volgeladen Uitkomst! Na wat inleidingen door o.a. de dijkgraaf volgde de presentatie met beeldmateriaal, die met veel belangstelling werd gevolgd. Daarna was er (zeer kort) gelegenheid om vragen te stellen. En dat gebeurde dan ook. Er werden heldere en kritische vragen gesteld door mensen die duidelijk weet hadden van de materie. Bij sommige vragen werd luid geapplaudisseerd. Het projectteam bleek nog wel het een ander te moeten ‘uitzoeken’. Er werd ook een vraag gesteld aan de aanwezige wethouders van Gennep en van Mook&Middelaar, waar staan zij nou precies voor? Die gemeentes houden zich erg stil namelijk. Beide wethouders gaven aan dat ze de’ veiligheid voor de bewoners’ het belangrijkste vonden. Ja, dan weet men nog niets, want in hoeverre laten ze die ‘waterbergingsfunctie’ meewegen, ‘LobvanGennep’ is immers van mening dat de beruchte ‘schuif’ hier juist voor meer veiligheid zou zorgen…Ja, totdat ie open gaat natuurlijk, dan krijgen we de vollle laag. Dat laatste blijft een beetje abstract, want dat wordt verhuld achter zoveel kuubs per seconde (hoeveel meter onder water zegt de mensen meer).

Op de vraag wie er niet wist dat ie in een rivierbedding woonde, gingen vele handen omhoog. ‘Rivierbedding’, ja, dat is een woord, net als waterberging.  Iedereen weet echt wel dat ie vlakbij de Maas woont, maar waant zich op een of andere manier -tot op zekere hoogte- beschermd. Iedereen weet ook dat er overstromingen zijn geweest en ook dat je weer natte voeten kunt krijgen door kwelwater of overstroming. Dat we in een ‘rivierbedding’ wonen, ja, daar heeft men van overheidswege gemakshalve al tientallen jaren geen melding van gemaakt. Het heeft de Gemeentes er niet van weerhouden om al die tijd fors uit te breiden. En nu is er opeens dat  probleem: We wonen in een rivierbedding …  en het wordt nog erger, we wonen straks in een ‘waterberging’, als die schuifoptie door zou gaan! De termen worden soms door elkaar gebruikt, maar er is voor de bewoners inhoudelijk wel een wezenlijk verschil: Kans op een natuurlijke overstroming of uiteindelijk opzettelijk onder water worden gezet. Over een eventuele schadevergoeding maakte men nu iets meer bekend, en dat zorgde voor verontwaardigde reacties.

Er waren al 4 ingebrachte opties te zien aan de wand, waarvan er een deels was uitgewerkt.


Donderdagavond (5-9-19) was de informatie-avond van ‘Lob van Gennep’ in ‘t Trefpunt in Milsbeek met aansluitend een presentatie van NTDV

De grote zaal van ‘t Trefpunt was tjokvol en daardoor helaas bloedheet. Er waren -schatte iemand - meer dan 600 mensen komen opdagen. De projectgroep Lob van Gennep gaf na de verplichte inleiding wederom een gelikte presentatie.

Helaas was er weer zeer beperkte tijd om plenair vragen te stellen. Er waren de verwachte kritische, scherpe en bezorgde vragen en opmerkingen. Van de antwoorden wordt de lobbewoner helaas niet altijd veel wijzer. Er moet namelijk nog veel worden uitgezocht. Er was een mevrouw die vroeg zich af waar er nu aan werd gewerkt  aan de Rijksweg ter hoogte van de CNC. Daar blijkt men dus bezig te zijn met een en ander op het nivo brengen van de oude wettelijke beschermingsnorm.

Waar het nu over gaat tijdens de infoavonden heeft te maken met de ‘nieuwe’ wettelijike norm uit de Waterwet van januari 2017.


Opvallend was dat de ingediende optie van normdijken zonder schuif veel aandacht kreeg. Er wordt onderzocht hoe hoog die inlaatdrempel dan moet worden om de optimale veiligheid 1:300  te krijgen (zoals bij de schuif, tot dat ie opengaat uiteraard). Misschien zijn er wel meerdere drempels nodig kregen we mee. Deze mogelijkheid lijkt kennelijk serieus als optie 4 te zijn toegevoegd. En wordt verder onderzocht. Wij wachten af.

Wat kun je er nog van zeggen…. Wettelijke normdijken maar zonder wettelijk verhoogde inlaat is eigenlijk een wassen neus. Met een wettelijk verhoogde vaste inlaatdrempel zou de bescherming ook op 1:300 moeten uitkomen. MAAR, dan komt het lobprojectteam zichzelf tegen: Men heeft zich(zelf) nu eenmaal 3 doelen gesteld:


 

Punt 1 is een goede doelstelling, en ook geheel conform de wet : De burgers beschermen tegen een overstromingsramp. Zo hoort het ook in een beschaafd land.


Punt 2 is een vreemde zaak. In de loop der tijd heeft iemand bedacht dat de Lob van Gennep van oudsher rivierbedding van de Maas was. Dit is een misvatting. De brede lob onder langs de stuwwal  is na de een na laatste ijstijd ontstaan toen de Rijn en Maas door ijs en eindmorenen gedwongen waren samen verder te stromen. (Zie op de pagina ‘Wat is mogelijk?’). Later kon de Rijn weer een eigen weg gaan. De lob was/is als zodanig geen onderdeel van de rivier de Maas, die had veel minder ruimte nodig.

Na deze kleine aanpassing van de geschiedenis kwam ooit iemand nog op het idee een stapje verder te gaan en de Lob van Gennep ook nog te bestempelen als ‘waterberging’. Echter, als beschaafd land, dat serieus genomen wil worden kun je in feite niet besluiten om een gebied met 5 dorpen en 7000 mensen bewust onder water te gaan zetten. De redenen die men hier voor aanvoert zijn op zijn zachtst gezegd dubieus te noemen. Het lijkt uiteindelijk nog het meest op een zeer ordinaire geldkwestie, uitruiltjes waarbij ruim 7000 burgers aan de kant worden geschoven.

 

Punt 3 is niet meer dan een verzameling van opleukdingen  om de gemeentes mee te krijgen en die blijken daar erg gevoelig voor.Het gebied is nu al een prachtig gebied met veel gevarieerd natuurschoon. Druk bezocht in weekends en vakanties door wandelaars en fietsers. Soms zelfs te druk, naar de smaak van bewoners. Niemand hier zit te wachten  op hordes extra toeristen en nog meer aangelegde fietspaden om het allemaal in goede banen te leiden. We hoeven geen Kinderdijk of Giethoorn te worden. Alhoewel, dat laatste kan nog komen, zeker met zo’n iconische schuif als bezienswaardigheid in het landschap.


Dat en nog meer had allemaal duidelijk kunnen worden aan de hand van de bewonersvragen tijdens de presentatie van NTDV, na 21.00 uur.

Het liep helaas anders.

NTDV wilde volledige transparantie inzake de eigen zienswijze en over wat er leeft onder de medebewoners. Daarom kon het lobprojectteam ook gewoon blijven zitten en waren de dijkgraaf en de politiek ook welkom. Op voorwaarde dat zij bereid waren om vragen te beantwoorden. Hans Korsten heette iedereen welkom, stelde wat mensen voor en had het over de doelstelling van NTDV, ging enkele vragen stellen en begon met de dijkgraaf.

En dat pakte verkeerd uit. De dijkgraaf was druk op zijn GSM aan het tikken en raakte verstoord door de aan hem gestelde vraag. Hans Korsten hield aan, bleef heel rustig en vriendelijk, maar kreeg geen echt antwoord. Dijkgraaf liep even later heen en weer naar de microfoon en terug, liep rood aan en riep tenslotte uit dat ie een ‘gevoelsmens’ was. Iemand in de zaal ging toen staan en riep luid dat de dijkgraaf werd ‘geschoffeerd’. Toen was de toon gezet. Sommige mensen verlieten de zaal. De aanwezige Gennepse wethouder deelde van achter uit de zaal ook nog even mede dat het geen zaak was van de lokale politiek, maar van de landspolitiek, dit ter verdediging van het feit dat de beide betrokken gemeentes zich totaal op de vlakte houden en geen standpunt innemen (alhoewel ze deel uitmaken van de stuurgroep ‘LobvanGennep’)  

Het kan overigens ook anders: In Drente zijn er inmiddels meerdere gemeentebesturen die gewoon opkwamen voor hun bewoners in verband met nieuwe gaswinningen in de provincie (o.a. onder een woonwijk).


Enfin: De sfeer werd gespannen door genoemde reacties. Iemand van de SP kwam nog even naar voren om te melden dat ie niets te melden had.

Hans Korsten bleef er gelukkig al die tijd bewonderenswaardig kalm en beleefd onder.


Op naar Middelaar maandagavond!


Onze “Sfeerverslagen’

terug

Maandagavond (9-9-19) was de informatieavond van ‘Lob van Gennep’ in de Koppel in Middelaar met aansluitend een presentatie van NDTV

Ook in Middelaar was de opkomst geweldig, naar schatting meer dan 400 mensen, dus dat werd een staande receptie voor een aantal, en sommigen moesten in de gang blijven staan. Onze missie ‘attenderen en  informeren’ blijkt geslaagd!

Het was weer een kritische zaal die allereerst de presentatie van de dijkgraaf, tevens voorzitter van de ‘Stuurgroep Lob van Gennep’ aanhoorde. Daarna volgde de presentatie van het ‘lob van Gennep’-projectteam.

Leden van het burgerinitiatief NTDV hebben nu alle info-avonden beluisterd, gestart 7 mei, 28 mei en nu 2 september, 4 en 9 september in de ‘lob’dorpen.  

Wat opvalt is dat de stuurgroep lijkt te beseffen dat hun voornemen om 80% van de ‘lob’bevolking te overtuigen van hun voorkeursplannen niet gaat lukken. Er leek in eerste instantie niet al te veel belangstelling te zijn vanuit de bevolking, maar mogelijk is dat te wijten aan het feit dat hun informatierondes uitgerekend werden gestart in de vakantieperiode.

De onlangs huis-aan-huis-bezorgde ‘lob’-informatiekrant bleek wat misleidende inhoud te bevatten inzake een interview.

Mede door onze simpele flyer (ons budget is echt ietsje kleiner dan dat van het lobteam) hebben wij toch vele mede’lob’bewoners wakker kunnen schudden: Mensen! Het gaat om ons en samen staan we sterk!    

Er zijn meerdere varianten ingediend vanuit de bevolking, en alles ‘wordt uitgezocht’. Serieus? Ja.

De dijkgraaf (dus tevens voorzitter van de ‘lob’stuurgroep) stelde de bewoners immers nog gerust: “We nemen alle varianten serieus mee en zullen en en ander zorgvuldig afwegen en eerst dan een voorstel aan de Minister doen”.

We zullen hem op zijn woord moeten geloven…De keuze voor de schuifoptie staat niet vast inderdaad, want het ‘lob’projectteam - bestaande uit vertegenwoordiger van Rijkswaterstaat, Waterschap, Provincie en Gemeentes - kan de minister straks immers ook nog adviseren om die schuif maar te laten voor wat ie is en gewoon te gaan voor wettelijk verhoogde dijken en wettelijk verhoogde drempel.


Het ‘lob’projectteam lijkt ermee aan de slag te zijn gegaan. De optie 1 ‘Niets doen’ raakt wat op de achtergrond, die optie was ook een wat flauwe zet, na het MIRT onderzoek,

want ‘Niets doen’ kan wettelijk helemaal niet.

Via een ingediende optie (4) zijn de Wettelijke Normdijken met een vaste Wettelijke Norm inlaatdrempel weer in beeld gekomen. Zij het dat men wat zit te dubben inzake de hoogte van die vaste inlaatdrempel…uiteraard met die flitsende afbeeldingen van dat naar water smachtende ogenschijnlijk volkomen lege groene gebied, dat men ‘lob van Gennep’ heeft gedoopt (oftewel die prachtige grote lege badkuip) in het achterhoofd. Echter, als de vaste inlaatdrempel lager wordt dan de minimale wettelijke norm, dan voldoet de hoogwaterbescherming dus niet meer aan die minimale wettelijke norm. Aan het bestuderen van enkele andere ingediende nieuwe varianten (die werden al eerder gemeld) was men kennelijk nog niet toegekomen.  

De volle zaal was zeer kritisch en besefte maar al te goed dat het bezitten van een huis gebouwd na 1998 een molensteen om de nek dreigt te worden als men die schuif er door heen zou krijgen. De gemeentes hebben zitten slapen en heel hard gesnurkt toen het gebied hier van ‘rivierbedding’ tot ‘waterberging’ werd. Men kon overal gewoon door bouwen. Zoals ook minister Dekker in 2006 schreef : Initiatiefnemers zijn zelf aansprakelijk, ook al is dit vaak niet expliciet aangegeven. ‘Eigen schuld dikke bult’.

Er werd in de zaal terecht gesteld dat het vertrouwen in de lokale of landelijke overheid tot ver onder het nulpunt is gedaald.

De heer Emons , werkgever van een groot transport bedrijf in deze regio, pleitte voor snelle maatregelen want - zoals voor vele bewoners het geval is – zijn ook voor zijn bedrijf de gevolgen nu al merkbaar. Er is veel ongerustheid bij particulieren en bedrijven en dat wreekt zich nu al.

De bijeenkomst van NTDV begon beduidend later, want de ‘lob’-info liep uit, maar we hebben we nog eens extra gewezen op de groene en gele gebieden op het kaartje van de ‘lob’ van Gennep afgebeeld bij 3B in de Inspiratie-atlas van het MIRT-onderzoek. In de groene gebieden is het oprichten van bouwwerken vergunningplichtig en dient gemeld te worden/te zijn bij RWS en er is sprake van een compensatieverplichting. Zonder enige waarschuwing hebben onze lokale overheden laten bouwen etc. in de kernen, maar men bleef wel wonen/ging wel wonen in een gebied dat van overheidswege als ‘rivierbedding’ werd beschouwd, met alle eerder genoemde beperkingen ten aanzien van schadevergoedingen.

Er is ook een oproep gedaan aan de lokale politiek van Mook&Middelaar en Gennep: Grijp dit moment/deze dag aan -zeker als partij inzake het ‘lob van Gennep’ - onderzoek, om die omissie/blunder/misleiding in1998 door de lokale overheid bij de invoering van de Waterwet,  te herstellen.

Lokale politiek doe nu iets! Kom op voor uw bewoners! Neem het voortouw naar den Haag en zie iets te bereiken voor uw bewoners, die u als vertegenwoordiger hebben gekozen.

Tot dusver lijkt dit aan dovemansoren gericht. De wethouders zijn ‘voor de hoogst mogelijke veiligheid’ van de bewoners en verschuilen zich achter de ‘landelijke politiek’. Onzin natuurlijk, want de ‘lob’stuurgroep, waar ook de gemeentes inzitten gaat de minister straks adviseren. Inderdaad: Er is nog niets besloten, maar met een dergelijke houding van onze eigen gemeentelijke vertegenwoordigers kunnen wij hier voor het ergste vrezen.


Een bewoond gebied met vijf dorpen had simpelweg niet aangewezen mogen worden als actieve waterberging. Er kan altijd een overstroming plaatsvinden langs een rivier, de natuur is ongewis, daar heeft de mens geen greep op, maar alle burgers hebben wettelijk recht op bescherming tegen wateroverlast. Dat is een van de eerste taken van Rijkswaterstaat! Vijf dorpen opzettelijk onder water zetten past niet in een beschaafd land.


Dit is voer voor juridisch deskundigen, allerlei combinaties van specialisten zijn mogelijk. Ook werd opgemerkt Zoek onpartijdige technische ondersteuning door specialisten. Wie meldt zich??

Mensen geattendeerd op onze website, de mogelijkheid om vragen te stellen, ideeën in te brengen, hulp aan te bieden, financiëel te ondersteunen (rek.nr. staat op de website).


Er werd opgemerkt dat op de website van www.gennepnu.nl alle informatie over de ‘Lob van Gennep’ is te vinden, opgesteld door Harm Teunissen, speciaal voor al onze sympathisanten, waarvoor dank Harm!

Men riep op tot contacten met de landelijke pers, tv etc. (alles op zijn tijd).

Nadien was er een interview voor de lokale Gennepse tv, die in de persoon van Rob Ouwerkerk graag op de hoogte wil worden gehouden van onze activiteiten en hier verslag van wil doen.


NTDV dient voor 13 september onze oplossingsrichting in bij het lobteam:

Wettelijke Normdijken met een Wettelijke Inlaatdrempel ( 13.45 mtr plus 1.35 mtr) en zo snel mogelijk realiseren.