Wie zijn wij?

Nieuws!

EN NU?

Waar gaat het om?

Contact

Onze Stichting Belangenbehartiging heeft een  zienswijze ingediend!

Geld. 11-3 Artikel pvdA Gennep.pdf

Artikel in de Gelderlander van 11 maart 2020: Helder standpunt van de PvdA in Gennep inzake het project “Lob van Gennep”.

 Stichting Belangenbehartiging inzake Hoogwaterbelangen Milsbeek, Middelaar, Ottersum, Plasmolen en Ven-Zelderheide

D’66 Gennep stelt vragen aan de Gemeente Gennep over het project ‘Lob van Gennep’. De Gemeente Gennep antwoordt dat de gemeente wel in de stuurgroep zit, maar daar in feite als enige niet zou mogen meebeslissen! Dit terwijl de gemeentes er op basis van gelijkwaardigheid in zijn vertegenwoordigd!

D'66 stelt vragen aan gemeente Gennep.pdf

De bewonerswerkgroep Rust-in-het-veld heeft ook een zienswijze ingediend inzake het project ‘Lob van Gennep’

20200421-Rust-in-het-veld-Zienswijze-Lob-van-Gennep(1).pdf

Dinsdag 12 mei  was het project ‘Lob van Gennep’ in het programma Hofbar/PowNed op NPO2 . Voor wie de uitzending heeft gemist :

Hans Korsten stuurde de raadsleden van Mook en Middelaar namens de

stichting (SBH) onze zienswijze met bijlagen en begeleidend schrijven

Info uitwisseling Raadsleden Mook Middelaar  dd 11 mei 2020.pdf Hofbar.jpg

De

stichting

https://www.npostart.nl/de-hofbar/12-05-2020/POW_04575692

https://maasduinencentraal.nl/wethouder-speelt-verstoppertje/

De stichting (SBH) heeft een mail met persbericht verzonden aan de schrijvende pers met kopie aan het College en de Raad van de Gemeente Gennep

persbericht.sbh.2020.05.07.pdf Mail bij Persbericht vanuit SBH mei 2020.pdf

mail

Mei 2020. Een belangstellende die heel lang in Goch heeft gewoond schreef ons dat het hem verbaasde dat er nog geen contact leek te zijn met Duitse gemeentes en de media aldaar over het project ‘Lob van Gennep’. Hij schreef dat het daar in het gebied bij de Niers normaal al regelmatig blank stond en kon zich niet voorstellen dat ze in Goch straks niets zouden merken van die zgn ‘lob’. Wij konden hem antwoorden dat er in 2019 contact is geweest. Naar aanleiding daarvan kwam er een journalist voor een gesprek en foto’s. Deze heeft ons verhaal gehoord, maar is later door het Waterschap hier in Limburg gerustgesteld: Duitsland zou helemaal niets meekrijgen van de zgn ‘Lob van Gennep’…Daar liet de journalist het dus bij. Die gemeentes daar zullen dus ook wel helemaal gerustgesteld zijn door het Waterschap.

Een technische opmerking door lobgenoot Ir. Huub van Heel over het hardnekkige verhaal dat de zgn ‘Lob van Gennep’ zou dienen ter bescherming van een gebied stroomafwaarts, voor ca. 16 cm waterstandsverlaging aldaar bij hoogwater in de Maas. Huub van Heel heeft ook een zienswijze ingediend.

Ir. Huub van Heel.pdf

17 mei 2020: Brief van de stichting aan o.a. de stuurgroep inzake de Milieu Effect Rapportage project ‘Lob van Gennep’, gericht aan: Algemene Besturen van het Waterschap Limburg en van het Waterschap AA en Maas; Provinciale Staten van Limburg, Brabant en Gelderland; Colleges van Gedeputeerde Staten van Limburg, Brabant en Gelderland; Colleges van B&W van Gennep en Mook en Middelaar; Gemeenteraden van Gennep en van Mook en Middelaar;De Stuurgroep Lob van Gennep;De MER-commissie.

11-6-2020  ‘Lob of flop’

Bert Jurgens, geïnterviewd door Gennep News


‘Kiekeboe’!

29-5-2020 In de commissievergadering van de provincie Limburg vond men onderwaterzetting van 5 Limburgse dorpen toch niet zo’n goed idee!   

Klik op afbeelding

Klik op afbeelding

29 mei 2020 De gemeentelijke politiek in Mook en Gennep houdt zich nog altijd op de vlakte. Hooguit wordt er hier en daar gevraagd om betere communicatie tussen de projectgroep en de bewoners .. Maar ja, als het na een jaar,  met een website, een FB pagina, met krantjes en folders, met informatieavonden, keukentafelgesprekken, omgevingswerkgroepen, ‘werkateliers’ en klapstoelenmeetings op de dijk nog niet lukt, dan moet men misschien concluderen dat de snode plannen bij vele bewoners eerder in het water dan in goede aarde zijn gevallen.

Er is een uitzondering in de Gennepse politiek: PvdA-er Luc Brouwers schreef op de FB pagina van de PvdA het volgende:

Luc Brouwers PvdA FB.pdf

18 juni 2020 schreef minister Van Nieuwenhuizen een brief aan de Tweede Kamer, waarin zij de beslissing aankondigt dat de wettelijke status van rivierbedding voor het Limburs binnendijks gebied  straks komt te vervallen, dus ook voor “Lob van Gennep”.  De minister meent namelijk dat iedereen langs de Maas recht heeft op gemoedsrust en leefbaarheid. De gemeentes hier brengen het bericht met vreugde omdat men meent straks minder beperkingen te krijgen voor uitbreidingen…Helaas blijft het hier (en in Thorn Wessen) toch waterberging in het kader van het integrale Maassysteem.


Die wettelijke status van rivierbedding (1996) vervalt. Die status die zo belangrijk was voor de projectgroep ‘Lob Van Gennep’ omdat de zogenaamde ‘waterbergende functie”, eraan verbonden was, die functie die zo nodig moest worden verbeterd.

MAAR de waterbergende functie is van de status losgekoppeld en blijft!

 

In Thorn en Wessem zijn veel mensen niet blij en hier tussen Gennep en Mook ook niet. In Thorn-Wessem mogen 29 huizen en bedrijven straks onderlopen. De vijf dorpen tussen Gennep en Mook mogen straks onder water worden gezet omdat stroomafwaarts langs de meanderende Maas voorbij Grave dan minder of helemaal niets aan de dijken hoeft te worden gedaan (dus besparing!) en dientengevolge het “bijzonder dijklandschap” aldaar kan worden behouden.

Dus ja, de NOODZAAK van deze twee “waterbergingen” is hiermee wel duidelijk…En tot zover voorlopig de gelijke rechten op leefbaarheid en gemoedsrust.

Op 29 juni heeft de Stichting Belangenbehartiging Hoogwaterbescherming voor onze dorpen samen met VLO (Verontruste Lob Ondernemers) richting minister gereageerd op genoemd schrijven, met kopie aan de betrokken gemeentelijke colleges en raadsleden

brief aan minister.2020.06.28.pdf Thorn Wessem 1.jpg Thorn Wessem 2.jpg

Berichten over Thorn Wessem

1Limburg 29 mei 2020. Het Limburgs Parlement: In de statencommissievergadering  Limburg 28 mei  bleek dat een meerderheid niets zag in onderwaterzetting van de dorpen in de zogenaamde ‘Lob van Gennep’.  

beleidsuitwerking-rivierbed-maasvallei-en-vka-thorn-wessem.pdf

6 juli 2020 schreef SBH een brief aan de Gemeente Gennep, met een zienswijze ten aanzien van woningbouw in het gebied. Dit naar aanleiding van een misverstand dat was ontstaan door een artikel in de Gelderlander over een bouwproject in Ven-Zelderheide. In dit artikel werd abusievelijk de indruk gewekt dat de stichting tegen woningbouw in het gebied zou zijn. Dit is dus niet het geval, de stichting wees er slechts op dat er volledige en heldere informatie moet zijn voor toekomstige bewoners als het gaat om de ‘waterbergingsfunctie’ van het gebied.

zienswijze Antoniusstraat VZ.college.gennep.2020.07.05.pdf

persbericht

Gelderlander 30-8-20.pdf

30 aug. 2020 verscheen er een artikel in de Gelderlander waarin stond dat Ntdv/SBH ‘nu vooral tegen waterberging is in het gebied’. Hierbij dient te worden opgemerkt dat destijds algemeen m.n. het schuifplan veel aandacht trok, maar dat in de zienswijze van Ntdv toen ook al expliciet stond vermeld:

geen waterberging en reguliere normdijken’ (Zie op deze website de link onderaan pagina Waar gaat het om?).  

Verslag OWG 27aug. 2020.pdf

1 sept. 2020. Op 27 aug.jl was er een bijeenkomst van 6 omgevingswerkgroepen. In de nieuwsbrief van de projectgroep was er al heel snel een terugblik te zien, maar inmiddels is gebleken dat die terugblik van de hand van de projectgroep niet geheel volledig is. Hier is een verslagje gemaakt door een van de aanwezigen. Van een andere aanwezige werd al vernomen dat het ‘echt nergens over ging’, dat er geen antwoord werd gegeven op vragen, dat door de projectgroep niet gereageerd werd op opmerkingen en dat de sfeer onder de bewoners gespannen was.

091459.PDF reactie.sbh.zienswijze.pdf

Het gaat er SBH in dit geval alleen om dat de Gemeente Gennep haar toekomstige kopers en huurders er voortaan heel duidelijk op wijst dat  het gebied is aangewezen als waterberging. Voor schade door opzettelijke onderwaterzetting kan men zich niet verzekeren en er is van te voren van overheidswege niets voor geregeld. Er zal achteraf  hooguit sprake kunnen zijn van een tegemoetkoming in de schade.(Zoals men dat ook in Groningen heeft geregeld)

8 sept. 2020 kwam het antwoord op onze brief van 6 juli aan de gemeente Gennep  

Harm Teunissen dook opnieuw in de ‘lob’.   

Harm T. Riv.wet 2016.pdf Voorbereidende vergadering voor de raadsverg. 27-11-19 in Gennep.pdf

Voorbereidende raadsvergadering Gennep (25-11-19) .(Video van deze vergadering). Inmiddels is bekend dat de komende vergadering van gemeente Gennep, Mook&Middelaar en projectgroep helaas niet openbaar zal zijn. Waarom is ons vooralsnog onbekend.