NRC 13-9-19

Artikel 2-9-19 De Limburger.jpg 14-8-19 Jordy Rutten.jpg De Gelderlander-19-07-19.jpg 28-7-19 Gerie vdL Maasburen.nl.jpg

Maasdriehoek

13-08-19

Dijkgraaf 13-8-19 Maasdriehoek.jpg

De Limburger 2-9-19

Maasdriehoek ingezonden brief 3-9-19b.jpg

Ingezonden brief -Maasdriehoek 3-9-19

Leven met de Maas - H.J.G. Van Heel

Gennep Nu Wiel van Dinter.jpg

Gennep Nu - Wiel van Dinter

Maasdriehoek ingezonden brief 3-9-19a.jpg Commentaar NDTV.jpg Gelderlander 12-9-19 2.jpg Gelderlander 12-9-19 1.jpg OPen Brief Th.v.Brunschot.jpg

Ingezonden stuk Maasdriehoek - Jordy Rutten

14-08-19

Open brief van Theo van Brunschot uit Plasmolen aan B & W van de gemeente Gennep, 27-9-2019

De Gelderlander 12-9-19 en

Commentaar NTDV

Wie zijn wij?

Nieuws!

EN NU?

Waar gaat het om?

19-11-19 Stuurgroep Lob van Gennep wil voor iedereen dezelfde schadevergoeding (huizen voor en na 1996) bij overstroming. Opm.: Als dat al zou lukken, want dan moet er juridisch een en ander gewijzigd worden. Bovendien: Bij overstroming is er geen sprake van schadevergoeding, hooguit van een tegemoetkoming op basis van de Wet Tegemoetkoming Schade bij rampen en grote ongevallen (Wts). Schade bij opening van een schuif staat hier trouwens los van. Die is niet te verzekeren en de overheid kan/zal/wil hier ook geen toezeggingen over doen.

De Gelderlander 20-11-19

IMG_1519.jpg

De Gelderlander 22-11-19

Maasburen.nl.

28-7-19

Redactie Limburg de Gelderlander 18-07-19

Contact

Voorbereidende raadsvergadering Gennep (25-11-19) .(Video van deze vergadering). Inmiddels is bekend dat de komende vergadering van gemeente Gennep, Mook&Middelaar en projectgroep helaas niet openbaar zal zijn. Waarom is ons vooralsnog onbekend.


Voorbereidende vergadering voor de raadsverg. 27-11-19 in Gennep.pdf

Alerte bewoners ontdekten dat het dijkvak 54d ter hoogte van Milsbeek (over een lengte van 400 m) lager is dan de aangrenzende dijkvakken richting Gennep en Middelaar. Projectgroep LobvanGennep vertelde dat alles - muv een stuk bij Ven-Zelderheide - nu op een beschermingsnivo zat van 1/250 (conform de oude waterwet). Men vroeg zich af hoe dat kon, omdat het lager oogt. Inmiddels heeft de heer Guido Toirkens van het Waterschap dat op ons verzoek uitgelegd: Dijkvak 54d is inderdaad ca. 30 cm lager, maar men heeft de bescherming door andere maatregelen aan dat dijkvak toch opgekrikt naar 1/250. Waarom die verlaging er dan toch in moest blijft onduidelijk. In de info-filmpjes werd hier niet over gesproken.   

26-11-19 Brief van NTDV aan de gem.raden van Gennep en Mook &Middelaar inzake de besloten bijeenkomst met de projectgroep LvG op 27-11-19. Hier is geen reactie op gekomen.

mail aan raad gem.Gennep en M&M.pdf De Gelderlander-Hai Voeten 27-11-2018.jpg

De Gelderlander

27-11-18

antwoord heer Toirkens.pdf

Het grote billboard staat langs de Rijksweg  

IMG_1670.jpg

 de Gelderlander van 24-1-2020

Gelderlander 24-1-20.JPG Het water komt - Rutger Bregman.pdf

‘Het Water komt’

door Rutger Bregman.

‘De ‘LobvanGennep’ als voorproefje?

Lob van Gennep gaat verder met drie alternatieven (3).pdf

De stuurgroep “Lob van Gennep”gaat verder met 3 alternatieven

En hier de Notitie Reikwijdte en Detailniveau met informatie over waarom men  juist met die 3 alternatieven  verder gaat .

Notitie R en D_LvG_20200129   .pdf

NTDV heeft kennis genomen van de door de stuurgroep voorgestelde voorkeursalternatieven.

Wij zijn fel tegenstander van het alternatief met de schuif omdat deze de bescherming tegen (extreem) hoogwater -geheel onnodig- ernstig in gevaar brengt.

Als de schuif er komt dan is daarmee elke norm, of dat nu 1 op 300 jaar of 1 op 3.000 jaar is, van tafel. Gewoon omdat overstroming bij hoogwater niks meer te maken heeft met de hoogte of sterkte van de dijk. Overstroming komt in mensenhanden te liggen: Protocollen over het moment wanneer de schuif opengaat kunnen naar believen bijgesteld worden en systemen die op afstand worden bediend zijn in deze tijd ook nog eens zeer kwetsbaar gebleken.

Het enige harde motief van de stuurgroep voor de schuif is het beschermen van gebieden stroomafwaarts want daar bevinden zich ‘karakteristieke historische dijkhuizen’ die hun band met de rivier moeten behouden. In hun ogen is het daarom kennelijk beter om tussen Gennep en  Mook huis en haard van ruim 7.000 mensen onder water te zetten en ca 2000 directe arbeidsplaatsen te laten verdwijnen.

Voorts is het opvallend  dat de stuurgroep bij de keuze van de alternatieven  is blijven steken in de al eerder gepresenteerde opties en niet verder heeft gekeken naar diverse andere mogelijkheden stroomafwaarts en stroomopwaarts.

NTDV zal spoedig met een uitgebreide reactie komen. Die schuif komt er niet!


De Gelderlander Emons 8-2-20.pdf Artikel Gelderlander 21-11-19 Schadevergoeding.pdf Interview Max H. de Gelderlander 8-8-19.jpg lob-flop1.jpg lob-flop2.jpg

De bijeenkomst van 12 maart is tot nader order uitgesteld vanwege het corona-virus! U hoort nog van ons! De groep Verontruste Ondernemers in de gemeente organiseert een informatieavond over de flop van Gennep voor alle bedrijven en bewoners in de regio!  

Maas - Trudy Thoonsen.jpg

Gedicht ‘Maas’ van

Trudy Thoonsen

Gedichten van Ineke Alink

CARNAVAL 2020! Open brief aan de Raadsleden van de Gemeente Gennep en de Gemeente Mook en Middelaar.versie.gennep.2020.02.11.pdf

12-2-20 Open brief van NTDV aan B en W Gem.Gennep met cc. aan de raadsleden, aan  B en W en raadsleden van de Gem. Mook en aan de media.

 

Onze Stichting Belangenbehartiging heeft een  zienswijze ingediend!

Harm Teunissen dook opnieuw in de ‘lob’.   

Harm T. Riv.wet 2016.pdf Geld. 11-3 Artikel pvdA Gennep.pdf

Artikel in de Gelderlander van 11 maart 2020: Helder standpunt van de PvdA in Gennep inzake het project “Lob van Gennep”.

 Stichting Belangenbehartiging inzake Hoogwaterbelangen Milsbeek, Middelaar, Ottersum, Plasmolen en Ven-Zelderheide

D’66 Gennep stelt vragen aan de Gemeente Gennep over het project ‘Lob van Gennep’. De Gemeente Gennep antwoordt dat de gemeente wel in de stuurgroep zit, maar daar in feite als enige niet zou mogen meebeslissen! Dit terwijl de gemeentes er op basis van gelijkwaardigheid in zijn vertegenwoordigd!

D'66 stelt vragen aan gemeente Gennep.pdf

De bewonerswerkgroep Rust-in-het-veld heeft ook een zienswijze ingediend inzake het project ‘Lob van Gennep’

20200421-Rust-in-het-veld-Zienswijze-Lob-van-Gennep(1).pdf

Dinsdag 12 mei  was het project ‘Lob van Gennep’ in het programma Hofbar/PowNed op NPO2 . Voor wie de uitzending heeft gemist :

Hans Korsten stuurde de raadsleden van Mook en Middelaar namens de

stichting (SBH) onze zienswijze met bijlagen en begeleidend schrijven

Info uitwisseling Raadsleden Mook Middelaar  dd 11 mei 2020.pdf Hofbar.jpg

De

stichting

https://www.npostart.nl/de-hofbar/12-05-2020/POW_04575692

https://maasduinencentraal.nl/wethouder-speelt-verstoppertje/

De Gelderlander 26-7-19

De Gelderlander 12-9-2019

De stichting (SBH) heeft een mail met persbericht verzonden aan de schrijvende pers met kopie aan het College en de Raad van de Gemeente Gennep

persbericht.sbh.2020.05.07.pdf Mail bij Persbericht vanuit SBH mei 2020.pdf

mail

Mei 2020. Een belangstellende die heel lang in Goch heeft gewoond schreef ons dat het hem verbaasde dat er nog geen contact leek te zijn met Duitse gemeentes en de media aldaar over het project ‘Lob van Gennep’. Hij schreef dat het daar in het gebied bij de Niers normaal al regelmatig blank stond en kon zich niet voorstellen dat ze in Goch straks niets zouden merken van die zgn ‘lob’. Wij konden hem antwoorden dat er in 2019 contact is geweest. Naar aanleiding daarvan kwam er een journalist voor een gesprek en foto’s. Deze heeft ons verhaal gehoord, maar is later door het Waterschap hier in Limburg gerustgesteld: Duitsland zou helemaal niets meekrijgen van de zgn ‘Lob van Gennep’…Daar liet de journalist het dus bij. Die gemeentes daar zullen dus ook wel helemaal gerustgesteld zijn door het Waterschap.

Een technische opmerking door lobgenoot Ir. Huub van Heel over het hardnekkige verhaal dat de zgn ‘Lob van Gennep’ zou dienen ter bescherming van een gebied stroomafwaarts, voor ca. 16 cm waterstandsverlaging aldaar bij hoogwater in de Maas. Huub van Heel heeft ook een zienswijze ingediend.

Ir. Huub van Heel.pdf

17 mei 2020: Brief van de stichting aan o.a. de stuurgroep inzake de Milieu Effect Rapportage project ‘Lob van Gennep’, gericht aan: Algemene Besturen van het Waterschap Limburg en van het Waterschap AA en Maas; Provinciale Staten van Limburg, Brabant en Gelderland; Colleges van Gedeputeerde Staten van Limburg, Brabant en Gelderland; Colleges van B&W van Gennep en Mook en Middelaar; Gemeenteraden van Gennep en van Mook en Middelaar;De Stuurgroep Lob van Gennep;De MER-commissie.

1Limburg 27-11-18

1Limburg 27-11-18.jpg Sengers De Gelderlander 26-7-19 deel 1.jpg

11-6-2020  ‘Lob of flop’

Bert Jurgens, geïnterviewd door Gennep News

20-11-19 Brief  aan B&W Gennep over bouwstop

IMG_1519.jpg ntdv.bouwstop.2019.11.20.pdf

 Artikel van Frank Houtappels in de Gelderlander. Nav de brief


‘Kiekeboe’!

29-5-2020 In de commissievergadering van de provincie Limburg vond men onderwaterzetting van 5 Limburgse dorpen toch niet zo’n goed idee!   

Klik op afbeelding

Klik op afbeelding

29 mei 2020 De gemeentelijke politiek in Mook en Gennep houdt zich nog altijd op de vlakte. Hooguit wordt er hier en daar gevraagd om betere communicatie tussen de projectgroep en de bewoners .. Maar ja, als het na een jaar,  met een website, een FB pagina, met krantjes en folders, met informatieavonden, keukentafelgesprekken, omgevingswerkgroepen, ‘werkateliers’ en klapstoelenmeetings op de dijk nog niet lukt, dan moet men misschien concluderen dat de snode plannen bij vele bewoners eerder in het water dan in goede aarde zijn gevallen.

Er is een uitzondering in de Gennepse politiek: PvdA-er Luc Brouwers schreef op de FB pagina van de PvdA het volgende:

Luc Brouwers PvdA FB.pdf

18 juni 2020 schreef minister Van Nieuwenhuizen een brief aan de Tweede Kamer, waarin zij de beslissing aankondigt dat de wettelijke status van rivierbedding voor het Limburs binnendijks gebied  straks komt te vervallen, dus ook voor “Lob van Gennep”.  De minister meent namelijk dat iedereen langs de Maas recht heeft op gemoedsrust en leefbaarheid. De gemeentes hier brengen het bericht met vreugde omdat men meent straks minder beperkingen te krijgen voor uitbreidingen…Helaas blijft het hier (en in Thorn Wessen) toch waterberging in het kader van het integrale Maassysteem.


Die wettelijke status van rivierbedding (1996) vervalt. Die status die zo belangrijk was voor de projectgroep ‘Lob Van Gennep’ omdat de zogenaamde ‘waterbergende functie”, eraan verbonden was, die functie die zo nodig moest worden verbeterd.

MAAR de waterbergende functie is van de status losgekoppeld en blijft!

 

In Thorn en Wessem zijn veel mensen niet blij en hier tussen Gennep en Mook ook niet. In Thorn-Wessem mogen 29 huizen en bedrijven straks onderlopen. De vijf dorpen tussen Gennep en Mook mogen straks onder water worden gezet omdat stroomafwaarts langs de meanderende Maas voorbij Grave dan minder of helemaal niets aan de dijken hoeft te worden gedaan (dus besparing!) en dientengevolge het “bijzonder dijklandschap” aldaar kan worden behouden.

Dus ja, de NOODZAAK van deze twee “waterbergingen” is hiermee wel duidelijk…En tot zover voorlopig de gelijke rechten op leefbaarheid en gemoedsrust.

Op 29 juni heeft de Stichting Belangenbehartiging Hoogwaterbescherming voor onze dorpen samen met VLO (Verontruste Lob Ondernemers) richting minister gereageerd op genoemd schrijven, met kopie aan de betrokken gemeentelijke colleges en raadsleden

brief aan minister.2020.06.28.pdf

Berichten over Thorn Wessem

Staatscourant-14-5-2019-27355.pdf

Staatscourant

 14-5-2019

Sengers De Gelderlander 26-7-19 deel 2.jpg

Interview De Gelderlander 8-8-19

1Limburg 29 mei 2020. Het Limburgs Parlement: In de statencommissievergadering  Limburg 28 mei bleek dat een meerderheid niets zag in onderwaterzetting van de dorpen in de zogenaamde ‘Lob van Gennep’.  

beleidsuitwerking-rivierbed-maasvallei-en-vka-thorn-wessem.pdf

6 juli 2020 schreef SBH een brief aan de Gemeente Gennep, met een zienswijze ten aanzien van woningbouw in het gebied. Dit naar aanleiding van een misverstand dat was ontstaan door een artikel in de Gelderlander over een bouwproject in Ven-Zelderheide. In dit artikel werd abusievelijk de indruk gewekt dat de stichting tegen woningbouw in het gebied zou zijn. Dit is dus niet het geval, de stichting wees er slechts op dat er volledige en heldere informatie moet zijn voor toekomstige bewoners als het gaat om de ‘waterbergingsfunctie’ van het gebied.

zienswijze Antoniusstraat VZ.college.gennep.2020.07.05.pdf

persbericht