Wie zijn wij?


EN NU?

Nieuws!

En nu??!

Wij als medebewoners van de zogenoemde ‘Lob van Gennep’, verenigd in het burgerinitiatief “Neetegendevloedgolf”/St. Belangenbehartiging inzake Hoogwaterbescherming van onze dorpen willen dat de opties met de ‘schuif’ en drempels onmiddellijk van tafel gaan !!

Wij vinden dat de overheid ons woongebied, onze dorpen niet als winterbedding van de rivier kan beschouwen meer info en al helemaal niet als waterberging!    

                         

Een natuurlijke overstroming is één ding…, maar om ons woongebied  ACTIEF in te willen zetten als een waterberging is een heel ander verhaal!

Op TV zie je de drama’s van wereldwijde overstromingen, maar hier in Nederland regelt de overheid de watersnood straks zelf?

En waarvoor? Wat is de NOODZAAK van een dergelijke (on)menselijke ingreep?? Stroomafwaarts ter hoogte van Den Bosch gaat die 16-12 cm waterstandsverlaging echt geen levens redden! Bovendien kan men stroomafwaarts langs de bedijkte Maas op bepaalde trajecten ook extra maatregelen nemen. Er is dus helemaal geen noodzaak (extra info.klik hier) om een bewoond gebied (ons woongebied) opzettelijk onder water te zetten.

Maar waarom is men dan toch zo gebrand op die schuif? Is het een uitruiltje? Besparing van geld en moeite?, omdat er dan verder stroomafwaarts minder of geen dijkverzwaring nodig zou zijn?  Echter, de schade aan ons gebied zou bij gebruik van een schuif  in de miljarden gaan lopen. Voor overstromingen en dijkdoorbraken kun je je sinds kort wel verzekeren, - zij het apart, duur, en met plafond -, maar voor schade door opzettelijke onderwaterzetting niet.

Voor die schuifschade is ook bij de overheid tevoren niets geregeld.De Wet Tegemoetkoming Schade bij natuurrampen en ongevallen heeft geen betrekking op schade die opzettelijk wordt veroorzaakt en zal in andere gevallen altijd gaan om een tegemoetkoming, geen vergoeding. De overheid zal dan ook geen enkele toezegging doen  mbt deze schade. Hoe de overheid met schades omgaat leerden de mijnschades in Limburg ons en “Groningen” leert (klik HIER) ons dat tot op de dag van vandaag.


Een schuif bij de ‘lob’ zal het gebied op papier misschien ietsje langer beschermen, maar als het er echt op aan komt en een schuif wordt gebruikt, krijgen de bewoners in de zogenoemde  ‘lob van Gennep’ juist geen enkele bescherming meer tegen het water: Alle bescherming valt dan namelijk in één klap helemaal weg!

Bewuste onderwaterzetting van een bewoond gebied kun je als overheid in een beschaafd land gewoon niet maken! Bewoners hebben hier ook recht op de wettelijke-norm-bescherming tegen wateroverlast en zelfs dan zouden we hier, zoals overal langs de rivier, eens in de zoveel tijd natte voeten kunnen krijgen, alleen al door kwel.  

De overheid ruilt hier in feite burgers uit. Burgers worden zelfs tegen elkaar opgezet. Het kan toch niet zo zijn dat men van overheidswege - als het water echt heel hoog komt -  even een schuif opent om vijf dorpen onder water te zetten. Wie verzint er zoiets?


Huis en haard van bewoners hier zouden letterlijk worden opgeofferd voor droge voeten en dijkhuisjes stroomafwaarts. Naast de persoonlijke schade en ellende van ruim 7000 mensen zou ook de hele infrastructuur van 5 dorpen worden vernietigd! En dan de schade voor het milieu! Maasslib is echt smerig, verontreinigd door zware metalen, pesticiden, etc. En denk eens aan de riolering en de opslag van brandstoffen. Wie denkt dat ie - na opening van  de schuif - met een paar dagen of weken weer thuis is en met een emmertje sop aan de gang kan, vergist zich. Want wat vindt men nadien terug van huis en haard? Dit gebied kan voorlopig niet worden vrijgegeven wegens grote verontreiniging en andere gevaren. Er zal waarschijnlijk sanering moeten plaats vinden vertellen deskundigen ons.


Kun je als overheid zomaar een bewoond gebied aanwijzen als waterberging?

Mag je als overheid burgers op die manier uitruilen?

      

‘NeetegendeVloedgolf’/SBH vindt onderwaterzetting van onze dorpen op welke manier dan ook onacceptabel. Het hele idee om als overheid water te willen bergen in een bewoond gebied - terwijl daar in feite NIET EENS een noodzaak voor is - moet van tafel. In Nederland is gelijke bescherming en gelijke risico’s voor alle burgers bij wet geregeld.

‘NeetegendeVloedolf’ zal zich daar vanuit de stichting (SBH) voor blijven inzetten!  

Waar gaat het om?

Contact

https://neetegendevloedgolf.petities.nl/Svp Teken en deel onze petitie!

De

stichting

Een financiële bijdrage voor de stichting is natuurlijk ook altijd welkom! :

Wij vragen in ieder geval alle betrokken overheidsinstanties met klem om af te zien van het schuifplan.  Wij willen bovendien volledige, objectieve en transparante informatie van de samenwerkende instanties binnen het project ‘Lob van Gennep’. Dat is tot nu namelijk niet het geval.


WAT KUNT U ALS INWONER DOEN?

Tegen alle inwoners die zich ook zorgen maken zeggen we:

Laat van u horen! Maak uw mening kenbaar richting ‘Lob van Gennepen ook naar de mensen die u zouden moeten vertegenwoordigen in UW GEMEENTE.


Belangrijk:Laat u niet afschepen met geruststellende verhalen over ‘meer waterveiligheid’ in de ‘lob’ met die schuif in de dijk of over ‘een veel veiliger situatie in Brabant’ (doordat wij ons hier opofferen) of over alle ‘geweldige meekoppelkansen’ waar de twee gemeentes mee zwaaien. We hebben als bewoners namelijk niets aan nieuwbouw, bedrijfsuitbreidingen, een groene boulevard, ‘verblijfplaatsen op markante plekken’ en nog meer recreanten, als we aan het eind van het liedje alsnog en met opzet onder water worden gezet door onze eigen overheid.EN TEKEN DE PETITIE!!! OP https://neetegendevloedgolf.petities.nl/  NL57 RBRB 0787 7337 76 t.n.v. SBH te Gennep