De overheidsplannen (van de stuurgroep ‘Lob van Gennep’ worden gepresenteerd door de projectgroep ‘Lob van Gennep’*

 

De stuurgroep had zichzelf een drieledig doel gesteld:

  1. Verbetering hoogwaterbescherming ‘Lob’ van Gennep
  2. Verbetering waterbergende werking ‘Lob’ van Gennep*
  3. Verbetering van de ruimtelijke kwaliteit van het gebied (de zgn ‘meekoppelkansen’ voor de gemeentes)

  

*

Op zich al erg vreemd want hoe kun je een ‘waterbergende functie’ die er nooit was, gaan verbeteren?

Het was natuurlijk wel verdacht dat de overheid speciaal in dit gebied een dergelijke kostbare en langdurige campagne op touw zette om de mensen te vertellen dat het hier ‘veel veiliger’ zou gaan worden, maar de aap kwam snel uit de mouw!

De stuurgroep (bestaande uit vertegenwoordigers van ministerie, rijkswaterstaat, de betrokken provincies, waterschappen en gemeentes) bleek wel DRIE doelstellingen voor dit gebied te hebben (zie hierboven), maar heel het informatiecircus bleek in feite te gaan over doelstelling 2!

(Doelstelling 3 gaat slechts over voordeeltjes voor de gemeentes, de zgn. ‘meekoppelkansen’ in samenhang met doelstelling 2).


Er kwam een website en een facebookpagina en vervolgens werden in de dorpen ,Middelaar, Plasmolen, Milsbeek, Ottersum en Ven-Zelderheide,  informatieavonden, omgevingswerkgroepen, inloopmiddagen, keukentafelgesprekken en inmiddels ‘werkateliers’  en zelfs uitjes naar de dijk met klapstoeltjes georganiseerd. Er vielen informatiekranten in de brievenbus, er kwamen filmpjes en animaties. Het geld kon niet op.

De vanzelfsprekendheid, de logica van het waterbergingsplan probeerde men aan te tonen door te vertellen dat ons gebied al ‘van oudsher’( d.w.z. sinds de voorlaatste ijstijd)  tot de bedding van de Maas zou behoren. Een geologisch-historische onjuistheid. Tevens wees men er op dat ons gebied ‘juridisch’ tot de winterbedding van de Maas behoort. Alsof dat een onoverkomelijk feit zou zijn!  Immers, als men ons hele woongebied bij overheidsbesluit ooit tot winterbedding kon verklaren, dan zou  men - door voortschrijdend inzicht - dat besluit tenslotte ook weer net zo goed terug kunnen draaien.


Voor de inrichting van ons woongebied als waterberging werden verschillende opties gepresenteerd, die in de loop van 2019 aan verandering onderhevig waren, maar de enige die uiteindelijk echt de voorkeur leek te genieten van de projectgroep was:


‘de regelbare waterinlaat’, in de volksmond ‘de schuif’ genoemd.


De projectgroep vertelde aan de bewoners dat waterberging alhier noodzakelijk was voor de veiligheid stroomafwaarts, voor de bescherming van regio Den Bosch, die was immers veel dichter bevolkt.

Maar:

Uit de eigen MIRT-rapporten bleek echter dat die zgn noodzaak eerder een keuze was: Door onze dorpen als waterberging te gebruiken, zou stroomafwaarts bij hoogwater 12-16 cm minder waterstandsverhoging optreden!

En toen werd duidelijk waar het om ging: men zou stroomafwaarts langs de meanderende Maas minder of zelfs geen dijkwerkzaamheden hoeven te verrichten’, DUS het betekende een aanzienlijke besparing van kosten en moeite, en men kon over een afstand van ca. 20 km van de totaal 200 km, ‘bijzonder dijklandschap’ behouden. Dat laatste had m.n. te maken met een verspreide 20 km aan dijkhuisjes, die zonder dijkverhoging/verzwaring/ verlegging hun oorspronkelijke band met de rivier konden behouden.

Tot zover dus de ‘noodzaak’ mbt stroomafwaarts. Er zijn geen mensenlevens mee gemoeid, en voor droge voeten zou men daar zelf ook nog maatregelen kunnen nemen.

En dan is er - bleek later- ook nog een verbreding van de Maas gepland bij de brug tussen Gennep en Oeffelt! Dat hangt uiteraard nauw samen met het plan om onze dorpen als een badkuip in te richten. Die verbreding zal namelijk als gevolg hebben dat er meer water onder de brug door kan en waar blijft dat water dan voorbij Gennep?, want de spoorbrug van Mook vormt een flessenhals!

 

Dit viel allemaal niet goed bij de bewoners hier, er kwamen veel vragen en protesten, er is een petitie gestart en een handtekeningenactie (online en op papier) in de dorpen, maar de projectgroep blijft vasthouden aan de waterberging, ook de eigen gemeentes. De rol van de gemeentes is sowieso dubieus. Ze zijn als democratisch gekozen afgevaardigden van de bewoners vertegenwoordigd in de stuurgroep, maar vertellen vervolgens dat ze niets te vertellen hebben! Tot zover de democratische inbeng! Misschien wentelen de gemeentes zich al in de zgn ‘meekoppelkansen’. De meeste politieke partijen houden zich angstvallig stil op het gemeentelijk pluche. Alleen iemand van de PvdA in Gennep sprak zich helder uit  tegen de schuif. D66 in Gennep meende dat er niet goed werd gecommuniceerd.


De projectgroep moest het over een andere boeg gooien om een groot draagvlak te krijgen voor de inrichting als waterberging, maar ook als het ging over hun eigen inmiddels overduidelijke voorkeur: De SCHUIF.

Dus kwam men met het verhaal dat het met een schuif heel erg veilig zou zijn, veel en veel veiliger zelfs dan wettelijke normdijken. De schuif zou hoger zijn dan de normdijken dus het water langer tegenhouden. De normdijken hebben hier nu een statistische overstromingskans van 1/250 jaar en dat zou straks - conform de laatste waterwet van 2017- 1/300 jaar moeten worden. MAAR, met een schuif in de dijk zouden we hier nog veel veiliger zijn!


Het is onzin om te beweren dat een schuif voor ons gebied veiliger zou zijn dan de wettelijke normdijken. De overstromingskans heeft alleen te maken met de hoogte en de stevigheid van de dijken, maar een schuif zou er echt alleen komen om op zeker moment open te kunnen zetten en nergens anders voor.


De projectgroep laat de bewoners ‘meedenken’ en ideeën inbrengen. Zo wordt de suggestie gewekt dat de bewoners invloed hebben op de uiteindelijke gang van zaken. Helaas blijkt dat de projectgroep vooral gericht is op het verbeteren van de waterbergende functie van onze dorpen en op het creëren van een groot draagvlak voor hun eigen favoriete oplossing: De schuif. En daarvoor haalt men echt alles uit de kast: Eerst noemde men een overstromingskans van wel eens in de 500, toen 800 toen 1000  jaar in geval van een schuif, en recent werd dat zelfs opgekrikt  tot eens in de 3000 jaar! (De aanliggende dijken zouden nog eens extra worden verhoogd is het laatste nieuws). Waar zouden we hier al die veiligheid toch aan verdienen?, we hebben tussen Gennep en Mook straks recht op 1:300! en dan krijgen we ‘zomaar’ 1:3000 aangeboden.

Eens in de 3000 jaar… Ja, totdat ie open gaat natuurlijk. Wanneer dat ‘eens’ zal zijn, tja, misschien wel in 2020, wie het weet mag het zeggen.

Dan hebben we wel een complete dijkdoorbraak dank zij de overheid.


Klik hier voor meer info over de gang van zaken

Klik hier voor LINKS naar officiële stukken
NTDV wil WETTELIJKE NORMDIJKEN en GEEN INRICHTING ALS WATERBERGINGSGEBIED. Dat laatste is namelijk essentieel. Wij vinden het absoluut niet kunnen om een bewoond gebied  met 5 dorpen  - ook nog eens zonder aanwijsbare noodzaak - in te richten als noodoverloop, om het op enig tijdstip opzettelijk onder water te kunnen zetten!

Lees hier verder: Het door NeetegendeVloedgolf ingediende alternatief


Waar gaat het om?

Wie

zijn wij?

EN NU?

Nieuws!

Contact

https://neetegendevloedgolf.petities.nl/Svp Teken en deel onze petitie!

Waar gaat het om?


Het gaat om een gebied van circa 20 km2, gelegen tussen Gennep en Mook, dat de overheid wil inzetten om bij hoogwater actief water in te bergen. Na de overstromingen in de jaren ’90 is men in Limburg aan de slag gegaan om de overstromingskansen langs de Maas op allerlei manieren te verkleinen. Tussen Gennep en Mook, dijkvak 54, kwamen eerst nooddijken, die later permanent werden met een statistische overstromingskans van eens in de 50 jaar. Uiteindelijk werden de dijken recent weer verhoogd: Sinds 2019 zouden wij hier beschermd zijn door dijken, die volgens de landelijke wettelijke minimale norm, op papier een overstromingskans van eens in de 250 jaar hebben. Dit is nog wel volgens de oude landelijke wettelijke norm die gold tot jan. 2017. Dat is dus vele malen veiliger dan in de jaren ‘90. Met de wet van jan. 2017 zou de overstromingskans (op papier) eens in de 300 jaar moeten zijn.

In het kader van de landelijk project ‘Ruimte voor de rivier’ (-2018) kwam helaas iemand op het idee dat ons woongebied ideaal zou zijn om een hoogwaterpiek te parkeren. Uiteraard speelde hierbij de stuwwal op de achtergrond een rol, die zou het geheel tot een ideale badkuip maken!

De bedding van de Maas was - op papier!-  al eerder  aangepast. En zo kwam het dat onze dorpen in april 1996  - voor de wet - in de winterbedding van de Maas kwamen te liggen, dus eigenlijk op de bodem van de Maas. De toenmalige verantwoordelijke minister had er een krabbeltje onder gezet en daarmee was het een ‘juridisch’ feit. Veel ruchtbaarheid is er in de gemeentes Gennep en Mook niet aan gegeven. Die gingen gewoon door met het afgeven van vergunningen voor bouw, verbouw, uitbreidingen, en ook makelaars waren er niet mee bezig (dit bleek later dus nog extra vervelende gevolgen te hebben voor mensen die hier een huis na 1996 hadden gebouwd/verbouwd of een huis van na 1996 hadden gekocht.

Er leek niet veel aan de hand, tot er hier opeens een heuse ‘projectgroep opdook, met de Staatscourant onder de arm, die de bewoners kwam vertellen over de overheidsplannen met betrekking tot de waterveiligheid van hun woongebied. In de Staatscourant van 14 mei  stond dat er op 23 april 2019 een startbeslissing was genomen door de minister: Het moest hier een stuk veiliger worden! ! En daar zeiden de bewoners hier in eerste instantie uiteraard geen nee tegen… totdat….er iets meer duidelijk werd.

De

stichting